Spolek Živé Hodonice 2019/2020

28. ledna v 21:03

Po Vánocích na Štěpána se sešlo v teple slaměného domu jádro našeho dříve neformálního uskupení Živé Hodonice, celkem 13 dospělých a dětí. Toto setkání se stalo, s dlouho připravovaným tématem spolku Živé Hodonice, jeho ustavující schůzí. Prodiskutovali jsme znovu hlavní cíle spolku, uvedené v návrhu stanov a projevili vůli stát se jeho členy. Po vyřízení formálních náležitostí byl Spolek Živé Hodonice zapsán dne 20. 1. 2020 do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

 

Preambule:

Bývalá ves Hodonice (dále jen "Hodonice"), dříve též Nižší Hodonice, Hodenice, (Unter) Hodenitz, se nachází v okrese Český Krumlov. Hodonice stále žijí ve vzpomínkách rodáků. Svým geniem loci přitahují pozornost nové generace, která má zájem obnovit ves i život v ní a to vše v souladu s kulturním i přírodním dědictvím místa. Hodonice mají potenciál stát se znovu plnohodnotným soběstačným, ekologicky fungujícím sídlem, jakým kdysi byly.

 

Své poslání chce Spolek naplňovat takto:

Prosazovat společné zájmy lidí, kteří chtějí v Hodonicích ekologicky a trvale udržitelně žít nebo hospodařit, zejména:

Prosazovat zachování zastavitelného území v lokalitě Hodonic.

Prosazovat stanovení pravidel pro ekologický a trvale udržitelný způsob stavění v rámci tohoto území (např. územní plán, energeticky úsporné budovy, upřednostňovat přírodní stavební materiály)

Prosazovat soběstačné osídlení (např. vlastní zdroje pitné vody, vlastní čištění odpad. vod na přírodní bázi, hospodaření s dešťovou vodou, vlastní zdroje el. energie z obnovitelných zdrojů - ostrovní systémy, bez veřejného osvětlení, možnost soběstačně a ekologicky hospodařit na okolních pozemcích)

S úctou navázat na původní osídlení (např. prostorové uspořádání v původním duchu, zachování prostoru návsi s návesním rybníčkem a studnou).

Účastnit se správních řízení dotýkajících se výše uvedeného.

* Pečovat o Hodonice a okolní krajinu, zejména:

Kultivovat místo (čistit místo a udržovat tu pořádek, pečovat o společný prostor návsi, kapličku a okolí, obnovit obecní studnu a návesní rybníček).

Pečovat o místní zeleň, staré (především ovocné) stromy a vysazovat nové (nová stromořadí a sady, udržování starých místních odrůd, genofondový sad na Šenku).

Pečovat o místní cesty a jejich okolí, obnovovat staré cesty .

Pečovat o místní zdroje vody (obnova studánek, rybníčků, vodotečí a mokřadů)

Udržovat dobré sousedské vztahy mezi obyvateli Hodonic a místními lidmi. Podporovat vznik společně fungující, vzájemně si pomáhající vesnické pospolitosti, udržovat dobré mezilidské vztahy mezi lidmi, kteří se zde pohybují.

Chránit přírodu a krajinu v okolí Hodonic.

Účastnit se správních řízení dotýkajících se výše uvedeného.

*Udržovat povědomí o historii Hodonic:

Udržovat kontakt s místními rodáky (z Rakouska, Německa, ČR) a pořádat společná setkání.

Sdílet informace o historii místa (staré fotografie, původní místopis, informační tabule, webová prezentace...).

Údržba a obnova kapliček, božích muk,...

*Podporovat kulturní a společenské aktivity, které opět vnesou život do bývalé vsi:

Pořádat kulturní a společenské akce (např. výstavy starých fotografií, setkání s rodáky, promítání, přednášky, kurzy, workshopy, festivaly...).

Pořádat pravidelná setkávání místních rodičů s dětmi a vytvářet prostor a aktivity pro děti.

Práce s dětmi a mládeží.

Spolupracovat s místními lidmi, firmami, organizacemi, se správní obcí, pokud je to slučitelné s účelem spolku.

 

  Foto z hlasování na ustavující schůzi dne 26. 12. 2019 o založení Spolku Živé Hodonice 

 

Dle stanov spolku byli zvoleni:

Předseda: Martina Filipová

Místopředseda: Martin Měkota

Pokladník: Miriam Tomanová

Dalšími členy spolku jsou: Dita Měkotová, Honza Toman, Alena Kováříková, Volodymyr Ryzhko, Zuzana Guthová

 

Spolek má sídlo na adrese

Desky 5, 382 41 Malonty

a působnost:

Malontsko, Kaplicko.

email:

spolek@zivehodonice.cz

IČO: 088 66 538